Om STAR-C

Hållbara levnadsvaneförändringar med hjälp av skräddarsydd, anpassningsbar och riskmedveten digital coaching (STAR-C )

 Som ett av få stora, långsiktiga primärvårdsintegrerade program för att förebygga cardiovaskulär sjukdom (CVD) är Västerbottens hälsoundersökningar (VHU) dokumenterat kostnadseffektivt.

VHUs kombination av en populationsinriktad lågriskstrategi med en högriskstrategi har visat sig förebygga förtida död, såväl total som CVD-relaterad. Men det är fortfarande inte utrett om och hur sociala nätverk och digitala teknologier såsom digital coaching och sociala medier kan användas för att förstärka VHU-effekterna utöver de insatser som deltagarna direkt möter.

Projektbeskrivning

Digital teknologi och hälsoinformation förmedlat digitalt ger nya möjligheter att skräddarsy det preventiva budskapet så att det både blir personcentrerat och ändå når ut till en långt större andel av befolkningen.

Syftet med vårt sexåriga tvärvetenskapliga forskningsprogram är att fylla viktiga kunskapsluckor kring hur befolkningsinriktade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande program kan tillvarata och nyttja de möjligheter som individanpassad teknologi baserad på artificiell intelligens, sociala medier och sociala nätverk erbjuder.

Vi avser att utveckla och utvärdera en teknisk plattform för personcentrerad digital coaching till stöd för beteendeförändringar vid ohälsosamma levnadsvanor. Vi vill också studera hur sociala medier och sociala nätverk kan interagera med primärvården för att därigenom stärka effekterna av pågående preventiva primärvårdsinsatser.

Vårt program STAR-C är ett samarbete mellan Umeå universitets fyra fakulteter och Region Västerbotten. Vårt team av såväl seniora som nyetablerade forskare har tvärvetenskaplig profil och har stor erfarenhet av kvalitativa och kvantitativa metoder. Vårt program utnyttjar en mixed metoddesign i sju sammankopplade och kompletterande projekt.

Programmet 2019-2024 har två faser: (i) en formativa interventionsdesign och utvecklingsfas och (ii) en interventionsutvärderingsfas. STAR-C kommer att ägna stor uppmärksamhet åt både genus- och jämlikhetsperspektiven i programmets alla faser och samarbeta så att forskare, vårdpersonal och befolkning via förebyggande och hälsofrämjande insatser tillsammans bidrar till minskade hälsoklyftor.