Umeå universitet och projektet STAR-C bjuder in dig till att medverka i en studie

Här får du information om STAR-C projektet och om vad det innebär att delta i studien.

Vad är STAR-C och varför vill ni att jag ska delta?

Det övergripande målet med forskningsprojektet STAR-C är att utveckla en digital plattform för personligt skräddarsydd vägledning som ska stödja både förändringar och bibehållande av levnadsvanor som i sin tur kan påverka hälsan.

Forskningshuvudman för projektet är Umeå Universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.

Hur går studien till?

Deltagandet i studien innebär att du använder en mobil app under en 6-12 månadersperiod.

För att vi ska kunna utvärdera appen kommer hälften av deltagarna slumpmässigt lottas till att direkt få tillgång till appens personanpassade stöd. Den andra hälften av deltagarna kommer också att få tillgång till appens personanpassade stöd, men med en fördröjning på sex månader. Deltagandet i studien innebär att du besvarar enkätfrågor inne i appen vid fem tillfällen under 12 månader. Det krävs därför inga fysiska träffar samt det är helt kostnadsfritt att delta i studien.

Med levnadsvanor menas här vanor och beteenden som rör dina matvanor, din fysiska aktivitet, stress och återhämtning samt eventuell användning av tobak, nikotin och alkohol.

Möjliga risker med att delta i studien

Det finns inte några tydliga risker med att delta i studien. Frågor som rör hälsa och levnadsvanor kan vara känsliga, men du styr själv över vad du vill berätta och hur du vill svara på frågor och använda mobilapplikationen.

Vad händer med mina uppgifter?

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. När resultaten publiceras görs detta på ett sätt så att inte enskilda personer kan identifieras. Ansvarig för dina personuppgifter är Umeå universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta projektansvarig Nawi Ng och Kristina Lindvall (se kontaktuppgifter nedan). Dataskyddsombud vid Umeå Universitet nås via pulo@umu.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Om du har några frågor eller vill ta del av data från din enkät så kan du kontakta projektansvarig Nawi Ng och Helena Lindgren, se kontaktuppgifter nedan. Publicerade resultat från studien kommer att finnas på Umeå universitets digitala arkiv. Om det under eller efter studien skulle uppstå frågor som du önskar fortsatt stöd eller har funderingar kring så välkomnar vi dig att höra av dig till projektansvarig (se kontaktuppgifter nedan).

Ansvarig för studien

Ansvarig för studien är Nawi Ng, professor vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa. Telefon: 090-786 63 93, e-post: nawi.ng@umu.se (engelsktalande) och Helena Lindgren, professor vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. Telefon: 090-786 77 73, e-post: helena.lindgren@umu.se (svensktalande).